Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ЕВАЛУАЦИЈА

Skip Navigation LinksПочетна - Услуги - Евалуација


ДеСо им помага на своите клиенти да извршат евалуација на нивното работење. Користи комбинација од  иновативни квалитативни и квантитативни техники за мерење за да им помогне на клиентите да ги оценат нивните перформанси.

 

 


Селектирани проекти

 

Evaluation of EU funded project Development and Growth of the Offer of Community-based Voluntary Service, implemented by Association for Democratic Prosperity - ZID, Montenegro

Проектот вклучуваше: спроведување на теренско истражување вклучувајќи интервјуа со проектен персонал и корисници на проектот, и други релевантни засегнати страни во Подгорица, Будва, Херцег Нови, Никшич и Плевља; модерација на групни дискусии и размислувања на испитаниците; анализа на релевантните документи, и регулатива, изработка на класификација и анализа на податоците од истражувањето во истражувачка област (вклучувајќи социјални услуги и социјална вклученост), процесирање на податоци и пишување на краен извештај.

 

 

Evaluation of Swiss Development Cooperation (SDC) financial support to the Network of Associations of Local Authorities in Southeast Europe (NALAS)
 
Оваа задача вклучуваше дизајнирање на модел за евалуација, интервјуа со релевантни засегнати страни, преглед и анализа на релевантни документи и учество во пишувањето на евалуацискиот извештај (DeSo експерт вклучен во лично својство).