Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

АВТОРСКИ ПРАВА

Skip Navigation Links

 

Известувањето за авторско право на сила од 1 октомври 2011
 
Авторско право © Development Solutions 2011
 
Сите аспекти на овој вебсајт - дизајн, текст, графика, апликации, софтвер и сите останати аспекти - претставуваат авторско право на Девелопмент Солушнс и неговите филијали или провајдери на содржина и технологија.

При пристапувањето кон овие веб страни, Вие се согласувате дека симнувањето на каква било содржина е единствено за лично, некомерцијално консултирање.

Ниеден дел од овој веб-сајт не смее да се умножува или пренесува во ниедна форма или на ниеден начин, електронски, механички, со фотокопирање, преснимување или поинаку, без претходно добиена дозвола од сопственикот на веб-сајтот.