Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

КОРИСНИЦИ/КЛИЕНТИ

Skip Navigation LinksПочетна - За нас - Корисници/Клиенти

ЈАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 
Општина Делчево
 
Општина Пехчевo
 
Општина Охрид
 
Општина Куманово
 
Општина Чаир
 
Општина Ресен
 
Општина Боговиње
 
Општина Брвеница
 
Општина Центар Жупа
 
Општина Штип
 
Општина Тетово
 
Општина Карпош
 
Општина Могила

Општина Зајас
 
Општина Чашка
 
Општина Демир Капија
 
Општина Сопиште
 
Општина Богданци
 
Општина Долнени
 
Општина Гостивар
 
Општина Карбинци
 
Општина Врапчиште
 
Општина Василево
 
Oпштина Осломеј
 
Општина Македонска Каменица

  Општина Старо Негоричане
 
Општина Центар

 
Општина Зрновци

 
Општина Новаци
 
Општина Кисела Вода
 
Општина Гази Баба
 
Општина Арачиново
 
Општина Чучер Сандево
 
ЈП Дервен-Велес
 
Работнички Универзитет-Скопје
 
Центар за Култура-Охрид
 
Совет за радиодифузија
 
Министерство за правда
 
Државен архив на Република Македонија
 
ЈП Македонски Шуми
 
ЈП Комунална Хигиена
 
ЈП Водовод и канализација-Скопје
 
ЈП Стрежево-Битола

Јавно Комунално Претпријатие-Тетово
 
 
Дом на Култура „Кочо Рацин“-Скопје
 
Детски Театарски Центар

Нацинална Агенција за Регионален Развој Србија
 
АСУЦ „Боро Петрушевски“-Скопје

  Републички Совет за Безбедност-
  на Сообраќајот на Патиштата на РМ
 
Работнички Универзитет „Пере Тошев“-
  Прилеп

Национална Универзитетска Библиотека-
 „Климент Охридски“-Скопје
 

Дом на Култура-Крива Паланка


Дом на Култура-Мак. Брод


Дом на Култура-Кратово

Центар за управување со промени Дом на Култура-Крушево
 
Шумарско Земјоделско Училиште-
 „Ѓорче Петров“-Кавадарци

Општина Топојан

   


  НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НВО)

 
ПСМ Фондација
  
Заеднички вредности
    
Македонски Центар за Граѓанско
  Образование-Скопје
 
МЗЗПР
  
Асоцијација НЕЛ
     
 
  
ИАЕСТЕ
     
Креактив
 
  
     
 
Хабитат
  
Хумано Срце
     

  КУД Охриѓанка
  
     
Асоцијација на Архитекти
 

  
Институт за Човекови Права
     
Здружение на граѓани НРЦ-Куманово
 
Германски Јазичен Центар
  
Женска Алијанса-Скопје
     
Црвен Крст на Град-Скопје
 
ДРОМ Куманово
  
Порака-Неготино
     
Нац. Совет за Родова Рамноправност
 
Градежен Институт
  
     
Младински Културен Центар
 
Фондација Институт Отворено Општество-
  Македонија  
  
Исламски Младински Форум
     
Евро-Атлантски Совет на Македонија

  
Институт за Развој на Заедницата-
   Тетово
     
Центар за Регионален Одржлив Развој-
      Неготино


  
Македонски Центар за Женски Права-
   Шелтер Центар
   
КИЦСМ Спона
 
Здружение на итало-македонски претприемачи

 
Центар за иновации  
  
Здружение на финансиски работници
 
Центар за граѓанска иницијатива
 
Институт за истражување на политики и добро владеење 
 
Медика Зеница

 
 
   Асоцијација за Финансиски и Сметководствени Услуги (AFAS), Косово
Амбасада за мир Македонија ЗГ Еко Славишки Културен Центар Дамад

 
  
КОМПАНИИ

 
             
     
 
Конти Хидропласт
             
Анета Компани
     
 
Вработување Лизинг

      
ПНВ Публикации
 
             
Адвокат Горан Нациќ
     
 
ПИР Комерц
  
Бучен Козјак

Вербум

 
Цивкон Аги
             
Еуроактива
     
Млекара Тетово
 
Хит 73
             
Ивал Трејд
   
Веве Груп
 
Рудине
             
Интермебел
     
Млекара Здравје Радово
 
Раде Кончар
             
Урбанинвест
     
Илинден
 
             
     
Свисслион
 

Еуро Бизнис Центар


 

  
     
 

Даути Комерц 

            
     
Смарт Медиа Солутионс
 
Еди Вегa

 
Комерцијална Банка


 
             
     
Евросимовски Консалтинг

Карат М

Оптима
Тагор
Гринтех
Нотар Кристина Костовска Дамјан
Клержо Боди Билдинг Клуб Фит Ристо Ризов Адвокат
БУС Гостивар Фромар Виса Комерц
Манеком Кинг Трејд  Електроинстал
Девол Климент ДООЕЛ Кемакс  Меџик Кристијан
Агропал    

 
  
УНИВЕРЗИТЕТИ

 
Државен Универзитет „Гоце
  Делчев“-Штип

Универзитет на Југоисточна-
Европа Тетово

Правен Факултет Скопје


Универзитет за бизнис и технологија Косово
   

 

  МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 

 
GVC

Puntolingua
 
 
Media Consulta

Transitions Online
 
 
ДВВ Интернационал
 
 

 

 

Тренинг Центар за Меѓународна Соработка