Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ОБУКА: PROJECT MANAGEMENT, ПОЧЕТОК: СЕКОЈ 1-ВИ ВО МЕСЕЦ...

Skip Navigation LinksHome - Product details
w
Обука: Project Management, почеток: секој 1-ви во месецот, Скопје Обука: Project Management
Back

Времетраење: 1 месец x 2 пати неделно x 2 часа/ вкупно: 16 часа
Следен термин: секој 1-ви во месецот
Цена: 4.000 ден. (+18 % ДДВ)

Обуката опфаќа:

     - Основи на проектен менаџмент (што е проект, што е значењето на поимот проектен менаџмент)
     - Фази на проектниот циклус (запознавање со основните фази и компоненти на проектниот циклус)
     - Проценка на потреби, проблеми, ризици, ефективност, трошковна ефикасност, stakeholders
     - Дефинирање на цели и активности, inputs, outputs, outcomes, deliverables
     - Дефинирање на концептите на ефективност, ефикасност, влијанија
     - Вовед во временско планирање
     - Анализа на логичка рамка
     - Менаџмент на тимови, менаџмент на време, менаџмент на трошоци, менаџмент на ризици буџетирање, планирање на
       буџетот, финансиски проект менаџмент

 Цена:

     - Цена за еден учесник е 4,000 ден (+ДДВ). На крајот на обуката секој учесник добива сертификат.
    


За да се пријавите обратете се на:

+389 2 529 70 29


 или електронски на info2@deso.mk

 
Забелешка: Потребно е учесниците да имаат основни познавања на англиски јазик и работење со компјутер.

Ве молиме не вршете онлајн уплата пред да потврдите со ДеСо дека ви одговараат тековните термини за обука (ден во неделата, време во денот).Корисници на обуките на ДеСо во изминатиот период (нецелосна листа):

Елем; Конти Хидропласт; Леов Компани, Рудине; Интермебел; Млекара Здравје Радово; Раде Кончар; Урбан Инвест; Илинден; Макпрогрес, Караорман; Свисслион; Виса Комерц; Гудалат; Бучен Козјак; Вивакс; Геопром; Дамјан ДООЕЛ; Градежен Институт; Општина Штип; Ивал Трејд; Центар за Култура Крива Паланка; Општина Тетово; Јавно Претпријатие „Македонски Шуми"; Општина Боговиње; НВО Женска Акција; Дом на Култура Македонски Брод; Работнички универзитет „Кочо Рацин" Скопје; Јавно Комунално Претпријатие Тетово; Занаетчиска Комора; Дом на Култура „Кочо Рацин"; СОЗСУ „Ѓорче Петров" Кавадарци; Општина Гази Баба; ЈП Комунална Хигиена; Ксантика; Општина Демир Капија; Веве Груп; Општина Сопиште; „Порака" Неготино; ЛДМ Идеас; Општина Карпош; Општина Градско; Општина Могила; Општина Зрновци; Општина Чашка; Град Скопје; Правен Факултет Скопје; Општина Ресен; Општина Центар Жупа; Државен Архив на РМ; Семос; Универзитет „Гоце Делчев" Штип; Амбасада за мир Македонија; ЈП Водовод и Канализација; Манеком; ЈП Стрежево; Совет за радиодифузија; Организација Вако; Германски Јазичен Центар; НУБ „СВ. Климент Охридски"; Дом на Култура Пробиштип; Лотос-А; Култура; Општина Македонска Каменица; Општина Карбинци; Општина Берово; МЦГО Скопје; Исламски Младински Форум; Општина Осломеј; Општина Новаци; Општина Центар; Кинг Трејд Кочани; Општина Старо Негоричане; Општина Свети Николе; Општина Василево; Општина Гостивар; Општина Чаир; Организација на жените Свети Николе; Британски Совет; Црвен Крст на Град Скопје; Општина Долнени; ИАЕСТЕ; НВО Семпер Битола; Евро-Атлантски Совет на Македонија; Младински Образовен Форум; Работнички Универзитет „Пере Тошев" Прилеп; Асоцијација НЕЛ; Општина Богданци; МЗЗПР; Општина Кратово; Општина Врапчиште; Фромар; Феникс; Нора; Младински Културен Центар; Кемакс; ПНВ Публикации; Агросиндикат; Дервен Велес; Општина Кисела Вода; Детски Театарски Центар; Совет за Безбедност на Република Македонија; Женска Алијанса; Нетра; Креактив; Преда, Балканија; Пир Комерц; БУС Гостивар; НРЦ; Мултимедиа; АСУЦ „Боро Петрушевски"; Хабитат; Цивкон Аги; Еуроактива; Центар за Регионален Одджлив Развој Неготино..