Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ДОСТАПНИ 2,9 МИЛИОНИ ЕВРА ОД ИПА ПРОГРАМИТЕ

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 06-12-2018 Back


  На општините од Македонија и Албанија кои граничат меѓусебе им се достапни речиси три     милиони евра преку ИПА фондовите на Европската Унија, беше кажано на првата презентација     која се одржа во Гостивар. Со новиот повик, на 27 општини од полошкиот и пелагонскиот регион и   17 од Албанија им се овозможува меѓусебно да соработуваат и да конкурираат со проекти за   унапредување на условите за живот и развој на овие подрачја.– Апликантите треба да имаат во     предвид дека со овие проекти треба да ги подобрат условите за живот на граѓаните во нивните     средини. Најмалку шеесет проценти од средствата треба да бидат вложени во инфраструкра, а     останатите да бидат други трошоци. Доколку не бидат исполнети критериумите, проектите нема     да бидат прифатени, рече Бертолини.

 За повеќе информации кликнете
 тукаBack