Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – SELECTION OF COMPANY CQS-1.6.

Skip Navigation LinksHome - Item
Deadline: 27-09-2019 Location: North Macedonia BackПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Избор на компанија CQS-1.6.


Развојни решенија (РР), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на компанија за дизајнирање и спроведување на интернет кампања за промоција - LRCP-1/18-SG-18-CQS-1.6.


Компанијата ќе биде ангажирана во рамките на проектот Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам, кој се спроведува како дел од Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран од Претпристапниот доверителски фонд на Европската унија.


Детали за услугата и како да се аплицира може да се најдат во:
 

Files/Write/FCK/file/11-56-1%20ToR%20CQS-16%20Promo%20campaign_final.pdf

Files/Write/FCK/file/11-56-1-1%20REI%20CQS-16%20Promo%20campaign_final-converted.pdf

 
 

INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – Selection of Company CQS-1.6. 

Development Solutions (DeSo), Skopje in co-operation with Association Center for Sustainable Development ALKA, Skopje, invites you to apply for consultancy services – Selection of company for design and conducting of online promotion campaign LRCP-1/18-SG-18-CQS-1.6.

The company will be engaged within the project Online Marketing and Communication for Sustainable Rural Tourism Development, which is implemented as part of the Project for Local and Regional Competitiveness (PLRK) funded by the European Union Pre-accession Fund.

Details of consulting services and how to apply can be found in:

 

Files/Write/FCK/file/11-56-1%20ToR%20CQS-16%20Promo%20campaign_final.pdf

Files/Write/FCK/file/11-56-1-1%20REI%20CQS-16%20Promo%20campaign_final-converted.pdf

 

 

Back