Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – CONSULTANT ON E-COMMUNICATION AND E-LEARNING IC-1.2.5

Skip Navigation LinksHome - Item
Deadline: 11-08-2019 Location: North Macedonia Back

 

 

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Консултант за е-комуникација и е-учење 1.2.5

Развојни решенија (ДеСо), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на индивидуални консултанти (IC-1.2.5), за Консултант за е-комуникација и е-учење.

Консултантите ќе бидат ангажирани во рамките на проектот Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам, кој се спроведува како дел од Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран од Претпристапниот доверителски фонд на Европската унија.

Детали за услугата и како да се аплицира може да се најдат во:

Files/Write/FCK/file/IC%20125%20TOR%20E-C&L.pdf

Files/Write/FCK/file/IC%20125%20REI%20E-C&L(1).pdf

 

 

INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – Consultant on E-communication and E-learning IC-1.2.5

Development Solutions (DeSo), Skopje, in co-operation with Association Center for Sustainable Development ALKA, Skopje, invites you to apply for consultancy services – Selection of Individual Consultancy (IC-1.2.5.), for Consultant on E-communication and E-learning.

The consultant will be engaged within the project Online Marketing and Communication for Sustainable Rural Tourism Development, which is implemented as part of the Project for Local and Regional Competitiveness (PLRK) funded by the European Union Pre-accession Fund.

Details of consulting services and how to apply can be found in:

Files/Write/FCK/file/IC%20125%20TOR%20E-C&L.pdf

 

Files/Write/FCK/file/IC%20125%20REI%20E-C&L(1).pdf
 

 

 

Back