Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – CONSULTANT ON TOURISM PROMOTION - (2 POSITIONS) 1.2.1 &1.2.2

Skip Navigation LinksHome - Item
Deadline: 11-08-2019 Location: North Macedonia Back

 

 

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Консултант за промоција на туризмот (2 позиции) 1.2.1 и 1.2.2

Развојни решенија (ДеСо), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на индивидуални консултанти (IC-1.2.1 и IC-1.2.2), за Консултант за промоција на туризмот - 2 позиции.

Консултантите ќе бидат ангажирани во рамките на проектот Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам, кој се спроведува како дел од Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран од Претпристапниот доверителски фонд на Европската унија.

Детали за услугата и како да се аплицира може да се најдат во:

Files/Write/FCK/file/IC%201212%20TOR%20Tourism%20promotion%202%20positions.pdf  

Files/Write/FCK/file/IC%201212%20REI%20Tourism%20Promotion(1).pdf

 

 


INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – Consultant on Tourism Promotion 1.2.1 and 1.2.2

Development Solutions (DeSo), Skopje, in co-operation with Association Center for Sustainable Development ALKA, Skopje, invites you to apply for consultancy services – Selection of Individual Consultancy (IC-1.2.1 & IC-1.2.2.), for Consultant on Tourism Promotion – 2 positions.

The consultant will be engaged within the project Online Marketing and Communication for Sustainable Rural Tourism Development, which is implemented as part of the Project for Local and Regional Competitiveness (PLRK) funded by the European Union Pre-accession Fund.

Details of consulting services and how to apply can be found in:

Files/Write/FCK/file/IC%201212%20TOR%20Tourism%20promotion%202%20positions.pdf


Files/Write/FCK/file/IC%201212%20REI%20Tourism%20Promotion(1).pdf

 

 

Back