Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – SELECTION OF COMPANY 1.4.

Skip Navigation LinksHome - Item
Deadline: 21-05-2019 Location: Macedonia Back

 ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Избор на компанија 1.4.

Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, во соработка со Развојните решенија (ДеСо), Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на компанија (CQS-1.4.), за развој и дизајн на веб портал (платформа), одржување на веб порталот и поддршка на активностите на промотивната маркетинг кампања.
Консултантот ќе биде ангажиран во рамките на проектот Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам, кој се спроведува како дел од Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран од Претпристапниот доверителски фонд на Европската унија.
Детали за услугата и како да се аплицира може да се најдат во:
11-40-1 CQS 14 Terms of Reference_final and
11-40-1-1 CQS 14 Request expression of interest_final
 
 
 
INVITATION FOR INTEREST FOR CONSULTING SERVICES – Selection of Company 1.4.
Association Center for Sustainable Development ALKA, Skopje, in co-operation with Development Solutions (DeSo), Skopje, invites you to apply for consultancy services – Selection of company (CQS-1.4.), for web portal (platform) development and design, web portal maintenance and support the actions of the promotional marketing campaign.
The consultant will be engaged within the project Online Marketing and Communication for Sustainable Rural Tourism Development, which is implemented as part of the Project for Local and Regional Competitiveness (PLRK) funded by the European Union Pre-accession Fund.
Details of consulting services and how to apply can be found in:
11-40-1 CQS 14 Terms of Reference_final and
11-40-1-1 CQS 14 Request expression of interest_final
 
 
 
 
Back